Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Convocatories beques i premis 2020

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

 

5. Beca Dr. Josep Trueta de Recerca

Bases de la convocatòria

PRIMERA. Objecte de la convocatòria
La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) convoca una beca d'ajut a la recerca amb l’objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

SEGONA. Àrees i línies temàtiques
Les àrees i línies temàtiques sobre les quals hauran de versar els projectes de recerca tindran relació amb la cirurgia ortopèdica i traumatologia tant en l`àmbit clínic com en el de les ciències bàsiques i experimentals.

TERCERA. Requisits dels sol-licitants
Les beques d'ajut a la recerca estan dirigides a metges per desenvolupar programes d’investigació en el marc d’universitats, hospitals, empreses o centres als que estiguin adscrits.

L’investigador ha d’estar inscrit i present en el congrés i fer la defensa pública del treball.

L'investigador sol·licitant haurà de ser soci numerari de la SCCOT.

QUARTA. Àmbit
L'àmbit de la convocatòria és Catalunya.

CINQUENA. Documentació a presentar
Per optar a la beca d’ajut, els interessats hauran de remetre la següent documentació:

 1. Carta dirigida a la junta directiva sol·licitant la beca d’investigació
 2. Currículum Vitae amb fotografia recent del responsable i col·laboradors
 3. Fotocòpia dels títols universitaris i certificats d’altres activitats o mèrits que s’han fet constar al currículum
 4. Memòria del projecte d'investigació. L'estructura recomanada s'ha de realitzar amb font Arial a mida 12 punts, incloent un pressupost detallat, cronograma de les activitats i tasques a desenvolupar per cada un dels membres del grup. El text tindrà una extensiómàxima de 25 pàgines.
 5. Si el treball s’ha de portar a terme en el marc d'una universitat, hospital, empresa o institut de recerca al qual el sol·licitant estigui adscrit, es requereix una carta de presentació del centre en què constin les circumstàncies de l'adscripció del sol·licitant.
 6. Si el sol·licitant està en possessió de qualsevol altre tipus de beca o ajut econòmic, ha d'indicar la institució que el concedeix, el motiu i la quantia de la mateixa.
 7. Certificació de la Comissió d'Ètica del centre en què es realitzarà la recerca o documentació que acrediti que no es precisa.
 8. Les sol·licituds i la documentació presentades per a aquesta convocatòria que no hagin obtingut ajuts seran destruïdes al mes de fer-se pública la decisió.

SISENA. Dotació

L'ajut serà atorgat al responsable del projecte. La dotació econòmica ascendirà a una quantitat global de 8.000 euros. La durada de l'ajut serà d'un any natural des de la data de la seva acceptació i formalització. L'import es distribuirà durant la realització de la recerca de la següent manera: 20% a la signatura d'acceptació, el 60% el vuitè mes, i el 20% restant al lliurament de la memòria final, tot això sotmès a la normativa fiscal vigent. Tots els pagaments, a excepció del primer, s’efectuaran en presentar la corresponent memòria de seguiment a la Junta directiva. Quan sigui necessari per les circumstàncies i la dimensió del projecte, aquest es podrà sol.licitar una pròrroga de com a màxim un any.

SETENA. Compatibilitat amb altres ajudes
No es poden presentar projectes que ja tinguin assignats altres tipus de beca o dotació econòmica.

VUITENA. Resolució de les sol.licituds
L'avaluació dels projectes de recerca serà realitzada per la Junta, podent comptar amb l`assessorament dels especialistes que consideri oportú. En aquesta avaluació es tindrà en compte l’experiència del sol·licitant en el tema, la seva qualitat científico-tècnica i la viabilitat i aplicabilitat.

Si una proposta tingués relació directa o indirecta amb un membre de la Junta, aquest no participaria en el procés d’avaluació.

Les decisions del comitè de valoració seran inapel·lables i la SCCOT podrà declarar deserta la beca.

La decisió de la Junta es farà pública a l’Assemblea de la SCCOT que se celebra durant el seu congrés anual. Així mateix es comunicarà a tots els sol·licitants i es difondrà a la pàgina web i, si s’escau, a través d’altres mitjans de comunicació.

El premi es lliurarà al final del Congrés.

NOVENA. Difusió i publicitat
El receptor de la beca haurà de presentar un resum del treball a mode d'article, que s'adequarà a les normes d'edició de la revista de la SCCOT. Si algun dels treballs fos objecte de tesi doctoral, la SCCOT respectarà els terminis establerts per la presentació i defensa de la mateixa abans de procedir a la seva publicació. L’autor és lliure de publicar el treball en revistes especialitzades, fent constar la seva realització sota els auspicis de la SCCOT.

DESENA. Formalització de les sol-licituds i terminis de presentació
La documentació a què fa referència la base cinquena, s’haurà  de remetre ABANS DEL DIA 21 d'ABRIL 2019 en una de les dos formes següents:

 1. Mitjançant correu electrònic al secretari de la Societat (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)
 2. Correu ordinari dirigit a:
  President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  "Beca d'ajut a la recerca"
  Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
  C/ Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona

ONZENA. Normes
Pel fet de concórrer a aquesta convocatòria, es consideren acceptades pels participantsles normes establertes en les anteriors bases. En cas d’incompliment de les mateixes, la beca quedarà automàticament sense efecte, i s’haurà de restituir el rebut fins a aquest moment.