Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Fer-se soci

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Sol·licitud d'ingrés

Pàgina 1 de 4

DADES PERSONALS

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Entrada no válida

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Si us plau, escriu una adreça de correu-e vàlida

Si us plau, escriu una adreça de correu-e vàlida

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

LLOCS DE TREBALL

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Aquest camp és obligatori

Entrada no válida

Entrada no válida

SOCIETATS A LES QUE VOL PERT´ÀNYER

Entrada no válida

Entrada no válida

Entrada no válida

Si no vol pertànyer a cap societat cliqui "següent"
Entrada no válida

Entrada no válida

DADES ECONÓMIQUES

Entrada no válida

INFORMACIÓ ADDICIONAL PER L'ACADÈMIA

Entrada no válida

CONFIRMACIÓ SOL·LICITUD

SOL·LICITA:

Pertànyer a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i a les societats esmentades.


EXPOSA:

  1. Que havent estat informat de forma expressa de l’existència d’un fitxer de dades personals gestionat per la Fundació i Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears a fi i efecte de facilitar informació periòdica i puntual sobre les activitats i els serveis que organitza o promou.
  2. Que havent estat informat expressament del caràcter voluntari del subministrament de les dades personals, de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per part del titular de les dades que hi apareixen, per simple comunicació escrita adreçada a la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona) de conformitat amb el què estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

COMUNICA:

Les dades contingudes en aquesta sol•licitud d’ingrés, prestant el seu consentiment exprés per tal que aquestes dades s’integrin en el fitxer gestionat per la Fundació i Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, als efectes consignats a l’expositiu 1 d’aquest document, i per tal que puguin ser comunicades i cedides a les Societats a les quals s’adhereix en virtut de ser soci de l’Acadèmia així com les companyies pertanyents al Grup de l’Acadèmia amb finalitats de promoció de les activitats i els serveis realitzats per la Fundació, així mateix, de conformitat amb allò establert a la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AUTORITZA, de forma expressa, a rebre d’aquests organismes/entitats/empreses informació diversa sobre els serveis o productes que ofereixen als socis d eles societats i entitats adherides a la Fundació.


DEMANA:

Que li siguin passats a cobrament els càrrecs corresponents al seu compte Bancari.

Entrada no válida