Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Reglament congressos

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

l academia

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears

logo sccot

 

REGLAMENT DE CONGRESSOS DE LA SCCOT

 

ARTICLE 1

El Congrés de la SCCOT s’organitzarà amb periodicitat anual, durant el mes maig (dijous a la tarda i divendres tot el dia).
Durant el Congrés se celebrarà l’Assemblea General de la S.C.C.O.T.

ARTICLE 2
Sobre la organització del Congrés

La organització del Congrés correspon a la S.C.C.O.T., que delegarà la seva responsabilitat a la candidatura escollida per l’Assemblea General, en la votació majoritària entre les seus proposades.
La candidatura escollida serà assessorada per la Junta Directiva de la Societat i la Secretaria Tècnica designada a tal efecte.

ARTICLE 3
Sobre els òrgans de control i funcionament del congrés

El òrgans que vetllaran pel control i bon funcionament del Congrés seran els següents:

  • Comitè Organitzador
  • Junta Directiva de la S.C.C.O.T.
  • Comitè Científic
  • Secretaria Tècnica

ARTICLE 4
Sobre el lloc de celebració

Els congressos se celebraran a localitats del territori català que reuneixin condicions adients i, especialment, que comptin amb:

  1. Un centre de congressos amb dotació suficient en nombre i capacitat de sales, així com amb àrees per a l’exposició científica i comercial.
  2. Capacitat d’allotjaments i xarxa de comunicacions que permetin que sigui accessible.

ARTICLE 5
Presentació de propostes i elecció de la seu

Les propostes s’enviaran, per carta o per correu electrònic, al Secretari de la Societat, un mes abans de la celebració de l’Assemblea General, indicant nom del President del Comitè
Organitzador, el lloc de celebració i les dates escollides.
A l’Assemblea es farà la presentació de l
es candidatures i la votació (s’admet vot delegat) per
escollir, amb dos any d’antelació, el lloc de celebració.

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

ARTICLE 6
Sobre el President i el Comitè Organitzador

El President serà el responsable de nomenar un Comitè Organitzador que col·laborarà amb l’organització de tota l’activitat del Congrés.

El Comitè Organitzador serà els responsable de l’elaboració del programa científic, de la distribució de taules rodones, de les taules de comunicacions lliures, de l’exposició dels cartells científics, de l’exposició comercial i dels actes oficials i socials del Congrés, en coordinació amb la Junta Directiva de la Societat i la Secretaria Tècnica.

ARTICLE 7
Sobre el Comitè Científic

El Comitè Científic serà nomenat pel Comitè Organitzador.

Dins de la seva composició, haurà de tenir la representació de la Junta de la Societat amb la
presència del Vocal de Docència i del President, o la persona que aquest delegui.

El Comitè Científic serà l’encarregat de:

  • Sol·licitar l’acreditació del Congrés com a activitat de formació continuada i realitzar les gestions necessàries per a aconseguir la concessió de crèdits.
  • Valorar els resums enviats de les comunicacions i cartells científics, decidir quines són acceptades i quina ha de ser la forma de presentació (comunicació oral o cartell).
  • Participar amb l’elecció de la millor comunicació i del millor cartell.

ARTICLE 8
Sobre l’activitat científica

L’activitat científica dels Congressos de la Societat s’organitzarà en forma de dues taules rodones oficials, comunicacions lliures, cartells científics, taula de casos clínics de re
sidents i aquelles activitats que tant el Comitè Organitzador com la Junta Directiva considerin d’interès per millorar la qualitat del Congrés.
La llengua oficial del Congrés serà el català.

ARTICLE 9
Sobre les taules rodones

Les propostes per les taules rodones les podran fer tots els socis de la S.C.C.O.T. Només s’acceptarà una proposta per soci.

Les propostes s’enviaran per carta o per correu electrònic al Secretari de la Societat un mes abans de la celebració de l’Assemblea.

El tema que es proposi no pot haver estat presentat en els últims cinc Congressos.

En cas de no rebre cap proposta de taules rodones, la Junta Directiva està capacitada per escollir els temes i els coordinadors corresponents.

Entre totes les sol·licituds presentades se n’escolliran dues, amb dos anys d’antelació.

La votació de les taules es farà durant la celebració del Congrés i finalitzarà un hora abans de l’inici de l’Assemblea. S’admetrà el vot delegat.

És recomanable que els participants d’una taula rodona representin tot l’àmbit territorial de la SCCOT i obtinguin, d’aquesta forma, una visió més àmplia del tema.

La presentació oral podrà fer-se en català o castellà, i la iconografia haurà de ser obligatòriament en català.

ARTICLE 10
Sobre les comunicacions lliures

El Comitè Organitzador decidirà la data límit per a l’admissió de comunicacions lliures, la qual apareixerà anunciada en el primer avanç informatiu del Congrés enviat amb temps suficient a tots els socis i disponible a la pàgina web de la Societat.

Els resums enviats serveixen per a donar una idea completa d’un estudi prou interessant per a difondre-la. Per això, la S.C.C.O.T. suggereix la següent sistematització metodològica:
Introducció, Material i Mètodes, Resultats i Discussió.

El cas únic no serà acceptat com comunicació lliure.

El Comitè Científic decidirà l’admissió de les comunicacions presentades. Per a l’admissió definitiva i la presentació de les mateixes, és obligatori que al menys un dels firmants sigui soci i que el ponent estigui inscrit al Congrés.

El primer signant serà el responsable de la presentació. En cas d’absència en el moment de la presentació per motius no justificats, i no havent delegat aquesta responsabilitat, serà
penalitzat amb la prohibició de fer cap tipus de presentació en els dos següents congressos.

La presentació oral podrà fer-se en català o en castellà, i la iconografia haurà de ser obligatòriament en català.

S’entregarà un diploma acreditatiu de la presentació de la comunicació.

ARTICLE 11
Sobre els cartells científics

El Comitè Organitzador decidirà la data límit per a l’admissió dels cartells científics, la qual serà anunciada al primer avanç informatiu del Congrés, enviat amb temps suficient a tots els socis i disponible a la pàgina web de la societat.

El Comitè Científic decidirà l’admissió dels cartells científics. Per a l’admissió definitiva i l’exposició, és obligatori que al menys un dels firmants sigui soci i que el primer signant estigui escrit al Congrés.

La redacció del cartells haurà de ser en català.

La forma de presentació dels cartells serà proposada pel Comitè Organitzador d’acord amb la Junta Directiva i la Secretaria Tècnica del Congrés.

Si aquesta presentació es fes per sistema electrònic, l’organització del Congrés haurà de vetllar per tal que es disposi de suficients mitjans tècnics per tal que els assistents puguin tenir un fàcil accés als cartells presentats.

ARTICLE 12
Sobre els casos clínics de residents

El Vocal de Residents de la Societat enviarà la convocatòria i la normativa per a la presentació de casos clínics a tots els residents de l’especialitat a Catalunya.

Els casos hauran de ser presentats per residents. Es podrà incloure un metge especialista com a tutor del cas.

El Vocal de Docència i el Vocal de Residents de la Societat, juntament amb el resident designat pel Comitè Organitzador, escolliran un màxim de 10 casos que optaran a Premis, i aquests es presentaran en una sessió conjunta que no coincidirà amb cap altra activitat científica.

Els casos clínics que no hagin estat seleccionats es podran presentar com a cartell científic.

ARTICLE 13
Sobre els Premis del Congrés

El Congrés concedirà Premis a la millor comunicació oral, al millor cartell científic i als millors casos dels residents.

La qualificació dels treballs que optin a premi serà responsabilitat del Comitè Científic i de la Junta Directiva de la Societat.

Entre totes les comunicacions i cartells científics, el Comitè Científic i la Junta Directiva designaran les 6 millors comunicacions i els deu millors cartells. Tant les comunicacions com
els cartells es presentaran en dos taules, que no coincidiran amb altra activitat científica.

Els cartells que optin a premi seran exposats de forma impresa a la seu del Congrés.

Els ponents seleccionats per a optar als premis a la millor comunicació i al millor cartell hauran de lliurar el treball complert perquè se’n pugui fer una valoració. Es tindrà en compte la originalitat, la metodologia, la redacció i la discussió. Juntament amb la presentació oral durant el Congrés, s’obtindrà la qualificació definitiva.

ARTICLE 14
Sobre les publicacions

L’organització del Congrés s’encarregarà de la publicació dels continguts de la taula rodona i dels resums de les comunicacions, cartells científics i casos clínics dels residents.

ARTICLE 15

El superàvit o el dèficit que es pugui produir al Congrés serà absorbit per la pròpia S.C.C.O.T.

ARTICLE 16

La Junta Directiva de la S.C.C.O.T., com a màxima representant de la Societat, resta autoritzada per a interpretar aquells punts no exposats en aquest reglament.

 

Barcelona, maig de 2012